Tiêu chuẩn nước sinh hoạt và nước ăn uống của Bộ y tế

Tiêu chuẩn nước sinh hoạt và ăn uống của bộ y tế vẫn được các đơn vị cung cấp nước uống đóng bình, giải pháp lọc nước sử dụng như là biện pháp để kiểm chứng chất lượng nguồn nước uống, nước sinh hoạt cũng như chất lượng sản phẩm lọc nước.

Tiêu chuẩn nước ăn uống QCVN 01:2009 BYT của Bộ Y Tế được áp dụng với các cơ sở sản xuất nước đóng bình, nước chai và thường được lấy làm cơ sở đo chất lượng đầu ra của các loại máy lọc nước. Tiêu chuẩn QCVN 02:2009 BYT thì lại áp dụng cho các đơn vị khai thác, cung cấp, tập trung nước sinh hoạt công suất dưới 1000m3/ngày đêm, và là chỉ tiêu kiểm chứng đầu ra đối với các thiết bị lọc tổng, lọc gia đình, lọc sinh hoạt.

Để có cái nhìn toàn diện hơn về chất lượng nước đóng chai, đóng bình, cũng như các giải pháp lọc nước được quảng cáo là “đạt chuẩn nước sinh hoạt, nước ăn uống của bộ y tế” mời quý vị cùng Vanoka Việt Nam tìm hiểu hai bộ quy chuẩn này!

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chuẩn QCVN 01:2009 BYT kiểm soát chất lượng các loại nươc dùng cho ăn uống trực tiếp hoặc dùng cho chê biến thực phẩm tại các cơ sở chế biến thực phẩm. Thường áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt.

Quy chuẩn QCVN 02:2009 BYT kiểm soát chất lượng cac loại nước dùng sinh hoạt thông thường, không dùng cho ăn, uống trực tiếp hoặc dùng cho chế biến tại các cơ sở chế biến thực phẩm. Quy chuẩn này thường áp dụng cho các đơn vị khai thác, kinh doanh nước sinh hoạt bao gồm các cơ sở cấp nươc tập trung cho mục đích sinh hoạt, công suất dưới 1000m3/ngày.

Các chỉ tiêu chính

Đối với nước sinh hoạt, Bộ Y Tế quy định 14 chỉ tiêu chính bao gồm các chỉ tiêu cảm quan như màu sắc, độ đục cùng chỉ tiêu về nồng độ một số chất đặc biệt nguy hại và hay xuất hiện trong nước như Amoni, Sắt, Florua, Asen… và các chỉ tiêu về vi sinh vật.

Tiêu chuẩn cho nước sinh hoạt khá thoáng so với tiêu chuẩn về nước ăn uống của Bộ Y Tế, bộ quy chuẩn QCVN 01:2009 với 109 chỉ tiêu chia làm 6 nhóm, mỗi nhóm gồm nhiều chỉ tiêu khác nhau đánh giá toàn diện chất lượng nước dùng cho ăn uống và chế biến thực phẩm.

Tần suất lấy mẫu xét nghiệm

Tương ứng với các chỉ tiêu là tần suất lấy mẫu xét nghiệm khác nhau, được chia làm ba mức độ giám sát A, B, C tương ứng với tần suất thưa dần từ 1 lần/tuần tới 1 lần/2 năm. Chi tiết được quy định rõ trong bộ quy chuẩn.

Phương pháp thử:

Có nhiều phương pháp thử được đưa ra, tương ứng với mỗi chỉ tiêu, trong đó phổ biên có thể kể đến SMEWW, TCVN 6193 -1996, US EPA, ISO…

Tổ chức thực hiện và trách nhiệm của các bên liên quan:

Theo các bộ quy chuẩn này, Bộ Y Tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị phổ biến, hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn về nước ăn uống và nước sinh hoạt này.

Sở Y tế các Tỉnh và Thành phô trực thuộc Trung Ương chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn tới các cơ sở cung cấp, tập trung nước sạch cho sinh hoạt, ăn uống trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố.

Các cơ sở cung cấp nước đảm bảo giám sát chất lượng nước theo đúng các chỉ tiêu và mức độ giám sát được quy định tại bộ quy chuẩn chung về tiêu chuẩn nước sinh hoạt và nước ăn uống của bộ y tế, chịu sự thanh tra, điều tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết xem tại:

QCVN 01: 2009/BYT
QCVN 02: 2009/BYT​
Theo Nguyễn Mai

Siêu thị thiết bị lọc nước, thiết bị vệ sinh Vanoka

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Bài viết liên quan